Gaziantep Web Tasarım

Kullanıcı Girişi


Arama

 Avatar Yok
02 Nisan 2012

Sayın Hamit Bey, Trafik ve yol güvenliği ile tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerinde görevliyken meydana gelen olaylar aynı şekilde bu kapsama alınmaktadır denmektedir. Benım babam trafık uygulamasında gorevlı polıs ıken sehıt olmuştur. Bu yasa kapsamına alınmaktadır derken bıze de iş imkanı var mı acaba? Teşekkurler…

1 Cevap |
3.821 Defa Görüntülendi
 Avatar Yok
02 Nisan 2012

Şu anki mevzuatta böyle bir iş hakkı yok, fakat münferit olarak bu şekilde işe yerleştirilenleri ben de duydum. Ancak dayanak noktaları hakkında bilgim maalesef bulunmamaktadır. Yeni yasa tasarısına ilişkin taslak metine göre 2330 Sayılı kanun kapsamında bir genişlemede söz konusu olacağa benziyor. Şöyle ki;
3713 sayılı kanunda ayrılması gereken kontenjan miktarı %1′den % 2′e çıkarılmaktadır, bu noktada iş hakkı kapsamının genişletildiği görülmektedir. Yani yasa tasarısı taslağı bu şekilde Meclise gelerek onaylanırsa;
5434 Sayılı Yasa 56 madde kapsamında olanlar ile 2330 sayılı kanun ek-1 e ve f maddelerinde olanlara da iş hakkı getirilmesi planladığı görülmektedir. Bu çerçevede 3713 Sayılı kanuna tabi malul Gaziler için 2. bir iş hakkı söz konusu değildir. Yasa çalışması 1. iş hakkının kapsamını genişletmekten ibarettir. Aşağıda bahse konu yasa maddelerini görebilirsiniz. Yasa tasarısı henüz son ve kesin halini almadığından bu bahsettiklerim sadece taslak tasarı için geçerlidir. Sizden ricam sehitgazi.com sitesinden bu sorunuzu yöneltirseniz, sizin dışınızda olanlarda bilgi sahibi olurlar. Saygılarımla.
5434 Sayılı Yasa 56. madde Kapsamı:
“Madde 56 – (Değişik: 18/3/1976 ­ 1976/1 md.)
Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları esnada veya celp ve
terhislerinde (Serbest sevkler dahil) sevkleri sırasında, Yedek Subay okulu öğrencilerinin
gerek okulda, gerek okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malulü olmaları halinde,
kendilerine, öğrenim durumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı
maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademe tutarlarının, daha önce Devlet
Memuriyetinde bulunmuş olanlardan kazanılmış hak aylıkları veya emekli keseneğine esas
aylıkları, sözü edilen giriş derece ve kademe tutarının üzerinde olanlara bu aylıkları emeklilik
gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve kademe tutarının,% 70′i üzerinden aylık bağlanır.
2330 Sayılı Kanun Ek-1 e ve f maddesi kapsamında olanlar:
e) Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivilleri;
f) (Ek: 7/6/1990 – 3658/1 md.) İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şahısları;
3713 Sayılı Kanun:
Ek Madde 1 – (Ek: 13/11/1995 – 4131/3 md.)
A) Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının % 1′sini, bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı terör eylemleri nedeni ve etkisiyle; (1)
a) (Değişik: 27/5/2007-5673/3 md.) Şehit olan veya çalışamayacak derecede malûl olan kamu görevlileri, er-erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin veya,
b) Malul olup da çalışabilir durumda olanların,
İstihdamı için ayırmak ve bu fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenecek kişileri işe almak veya atamak zorundadırlar.
İçişleri Bakanlığı, yukarıdaki fıkra kapsamına giren kişileri tespit etmek, bunlardan bir işe girmek için istekli olanların nitelikleri ile iş gereklerini gözönüne almak suretiyle, işe alınmaları veya atamalarının yapılması için, durumlarına uygun kadrosu mevcut olan kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmekle görevlidir. Bu kişilerin işe alınmaları veya atanmaları sırasında açıktan atama izni alınması gerekmez. Ancak, ilgililerin sınav hariç olmak üzere, kadro veya işin gerektirdiği nitelik, özellik ve şartları taşımaları zorunludur.
Şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan mamullerin istihdamında takip edilecek usul ve esaslar; Maliye, Milli Savunma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığınca üç ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.


Not: Hamit YILDIZ'a çok acil durumlarda hamityildizim@gmail.com mail adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Mail ile iletilen her soruya yanıt verilmeyecek, aciliyet arz edenler yanıtlanacaktır. Acil olmayan sorularınızı Sehitgazi.com sitesi üzerinden iletiniz.

Soruyu Cevapla

Kayıtlı

Üyeyim

Yenimisiniz? Kayıt Olun