Gaziantep Web Tasarım

Kullanıcı Girişi


Arama

 Avatar Yok
16 Ağustos 2012

Annemle babam ayrı anneme çalışıp ben bakıyorum. Benden başka kimsesi yok. Eğer gidersem geçimini sağlayamaz. Bu sebepten dolayı askerlikten muaf olur muyum?

1 Cevap |
24.593 Defa Görüntülendi
 Avatar Yok
16 Ağustos 2012

Merhaba, sizin durumunuza ilişkin olarak kanunlarda herhangi bir askerlik muafiyeti söz konusu değildir. Ancak durumunuzu ayrıntılı olarak bildiren bir dilekçe ile askerlik şube başkanlıklarına müracaatınız halinde belirli bir süre tecil işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Annenizin siz askerde iken maddi anlamda sıkıntı yaşamaması adına 4109 sayılı “Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanun” hükümleri çerçevesinde maddi desteğin sağlanması için belediyeye müracaat edebilirsiniz. Bu konuda aşağıa örnek olması açısından “Darıca Belediyesi”nin istediği belgeler ile başvuru koşullarını görebilirsiniz. Müteakiben 4109 sayılı kanunu sizin için aşağıda yayımlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Saygılarımla.
—————————————-
4109 Sayılı Kanunun madde 7′ye göre yardım yapabilmek için;

1. Yardım isteyeceklerin askerin anne, baba veya çocukları, karısı, kız ve erkek kardeşi olmaları,
2. Yardım isteyeceklerin iaşesi er tarafından temin edilmekte bulunması,
3. Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne de askere gidenin geçim vasıta ve olanakları bulunmamak şarttır.
Bu şartlardan herhangi birine veya bir kaçına haiz olmayanlara yardım yapılmaz.

Eş ve Çocuklar İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

1. Askerin eşi adına ikametgah ilmühaberi, ( muhtardan )
2. Askerin eşinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
3. Askerin nüfus cüzdanı örneği ( muhtardan )
4. Askerin eşinin adına fakirlik kağıdı ( muhtardan )
5. Çocuğu varsa çocuğunun nüfus cüzdanı fotokopisi,
6. Kirada oturuyor ise kira kontratının fotokopisi,
7. Tam kapaklı karton dosya ( kırtasiye )
8. Evlenme cüzdanı (kendisi)
9. Gebze Nüfus müdürlüğünden Aile nüfus kaydı

Not: Er ve eşi adlarına herhangi bir gelir yoksa, erin eşi herhangi özel veya sosyal kuruluşta çalışmıyor ise müracaat edebilir. Asker Ailesi Şefliği tarafından ilgili kurumlardan res’en araştırılacaktır.

Anne, Baba ve Kardeşler İçin İstenen Belgeler Nelerdir?
1. Askerin babası sağ ise kendi adına muhtardan ikametgah ilmuhaberi,
2. Askerin babası ölü ise annesi adına muhtardan ikametgah ilmuhaberi,
3. Askerin nüfus cüzdanı örneği ( muhtardan )
4. Askerin annesinin ve babasının nüfus cüzdanları fotokopisi,
5. Askerin babası sağ ise kendi adına muhtardan fakirlik kağıdı
6. Gebze nüfus müdürlüğünden Aile nüfus kaydı
7. Askerin kız kardeşleri 18 yaşında veya büyük ise bizzat kendisi nüfus cüzdanı ile, 18 yaşından küçük kız veya erkek kardeşlerin sadece nüfus cüzdanları gelecektir. Erkek kardeşleri 18 yaşından büyük ise ve öğrenci değilse yardımdan faydalanamaz.
8. Tam kapaklı karton dosya,
9. Kirada oturuyor ise kira kontratları fotokopileri,
10. Askerin annesi ve babası boşanmış ise boşanma kararlarının fotokopisi ve
11. Müracaat ederken askerin annesi ve babası ile 18 yaşından büyük kardeşlerinin bizzat gelmesi gerekmektedir.

Not: Anne, baba ve kardeşlerin herhangi bir kuruluşta çalışmaması ve emekli maaşı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) almaması gerekmektedir. Bilgilerin doğruluğu Asker Ailesi Şefliği tarafından ilgili kurumlardan res’en araştırılacaktır.

Belediyeye Müracaat Etmek İçin Hangi Belgeler Sağlanmalıdır?
1. Yardım alacak kişilerin son 6 ay içinde bulunduğu belediyede oturması,
2. Bulunduğu ildeki bütün belediyelerden asker maaşı almadıklarına dair Asker Ailesi Şefliği’nin verdiği belgenin (görmek için lütfen tıklayın) onaylanması ve
3. Ayrıca Belediyenin Asker Ailesi servisinin vereceği formların doldurularak Askerlik Şubesine ve Muhtara onaylatılması gerekmektedir.
Bu belgeler tamamlandıktan sonra asker aileleri belediyeye müracaat ettiklerinde;
Asker maaşı alacak kişilerin mal varlığı araştırılacaktır. Şefliğimiz tarafından Tapu Sicil Müdürlüğü, Özel İdare, Mal Müdürlüğü, Belediye Emlak Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla yazışmalar yapılarak tüm yurtta mal varlığının olup olmadığı ve eğer varsa ne kadar gelir getirdiği araştırılarak uygun görülen ailelere asker yardımı yapılacaktır.

—————————————–

ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 4109

Kabul Tarihi: 11/08/1941

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/08/1941

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4887

Madde 1 – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır.

Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden 15 günün hitamında sona erer.

Kanuni sebep ve salahiyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ıttıla tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir.

Madde 2 – Yardımdan istifade için:

a) Askerin usul veya furuu, karısı, kız veya erkek kardeşi olmak;

b) Yiyecek ve sair ihtiyaçları askere giden tarafından temin edilmekte bulunmak;

c) Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne askere gidenin geçim vasıta ve imkanı bulunmamak şarttır.

Madde 3 – Yardım isteyenlerin talepleri, şehir ve kasabalarda belediye encümenleri, köylerde ihtiyar meclisi tarafından tetkik edilerek yardıma muhtaç olanların adedi, mahalli rayice göre her biri nüfusa yapılacak ayni veya nakti yardım miktarı ve imece nevi ve tarzı tesbit olunur.

Yardım miktarı, her yerde asker ailelerini, en az oradaki asgari maişet haddi içinde, geçindirecek derecede olacaktır.

İhtiyaçlarının tamamını kendileri tedarik edemeyip ancak bir kısmını temin edeceklere yapılacak yardım mahallerine ait maişet haddi ile kendi gelirleri arasındaki farkın ikmaline inhisar eder.

Köy, kasaba ve şehirlerdeki asgari maişet haddi, vilayet idare heyetince tesbit ve tayin olunur. İdare heyetinin bu kararı kat’idir.

Yardımın ne suretle yapılacağı, şehir ve kasabalarda Belediye Encümenlerince, köylerde ihtiyar meclislerince tesbit ve onlar vasıtasiyle ifa olunur.

Büyük şehirlerde incelemelerin layıkiyle yapılabilmesi için şehri lüzumu kadar semtlere ayırmağa ve ayrıca tali heyetler teşkiline belediyeler salahiyetlidir.

Madde 4 – Bu yardım karşılığı olarak şehir ve kasabalarda belediye meclisleri:

a) Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 1, 2, 18 ve 41 inci maddelerinde yazılı hisse, keşif ve inşa masrafları hariç olmak üzere, mezkur kanuna müsteniden alınmakta olan resimlere %50′ye kadar; zam

yapmaya mezundur.

(Diğer hükümler mülga: 26/05/1981 – 2464/105 md.)

Madde 5 – (Mülga madde: 01/07/1948 – 5237/51 md.)

Madde 6 – 1076 sayılı kanunun 25 inci ve 1111 sayılı kanunun 63 ve 64 üncü maddelerinde yazılı sebeplerle silah altına alınmayanlardan, mahalli belediyeler ve ihtiyar meclisleri tarafından asker ailelerine yardım karşılığı olarak beher müecceliyet senesi için beş lira tahsil olunur. Bu suretle silah altına alınmamış olanların listesi askerlik şubelerince mahalli belediyelere ve ihtiyar meclislerine verilir.

Mali yılın birinci yarısından sonra askere davet edilip tecil edilmiş olanlardan o sene için senelik miktarın yarısı ve mali yılın ikinci yarısından daha evvel davet edilenlerden tamamı alınır.

Bu paralar mükelleflerin bulundukları mahallerin belediye veya ihtiyar meclisleri tarafından tahakkuk ettirilerek defaten tahsil olunur.

Madde 7 – Yukarıda yazılı gelirlerden hasıl olacak miktar ihtiyaca kafi gelmediği takdirde, eksik kalan kısım Belediye Encümenince o şehir ve kasabada oturanlarla hükmi şahsiyeti haiz ticari şirketlere, aynı belde dahilinde veya umumi surette aynı matrahlar üzerinde mükerrer tarhiyata meydan vermeden tevzi edilir.

Bu suretle tevzi edilecek para, mükelleflerin o seneye ait kazanç ve bina vergilerile bunlar üzerinden alınan buhran, fevkalade zam ve müdafaa vergileri mecmuunun %25′inden fazla olamıyacağı gibi, Devlet, vilayet ve belediyelerle bunlara bağlı ve sermayelerinin en az yarısı bunlar tarafından temin edilen daire ve müesseselerdeki bilümum memur ve müstahdemlerin aylık maaş ve ücretlerinin de ita miktarlarının %1′ini geçemez. İta miktarları 50 lirayı geçmiyen memur ve müstahdemlerden bu yardım parası alınmaz.

Kendilerine bu miktardan fazla yardım parası tevzi edilmiş olanlar bu ciheti vesaik ile isbat ettikleri takdirde Belediye Encümenince tevzi olunan miktar bu hadde indirilir.

(Mülga dördüncü fıkra: 23/05/2000 – 4568/5. md.)

Köylerde ve kasaba ve şehirlerde ziraat erbabından olan asker ailelerine yapılacak yardım tercihan imece ve ayniyat suretile temin edilir. Köylerde imece ve ayni yardımlardan başka muhtaç ailelere nakdi yardım yapılmasına da lüzum ve ihtiyaç hasıl olduğu takdirde mükelleflere tevzi edilecek para 3664 sayılı kanunun hükümleri dairesinde senesi içinde tevzi edilmiş olan salma haddini geçemez.

Yardımla mükellef olacakların mali vaziyetlerinin müsait olması veya vücut sağlamlıkları şarttır. Belediye Encümenleri ve köy ihtiyar meclisleri tarafından tevzi olunan yardımı yapmaktan imtina edenlerden nakti yardımlar şehir ve kasabalarda belediyelerce Tahsili Emval Kanununa ve köylerde Köy Kanununun 66 ncı maddesi hükümlerine göre tahsil olunur.

İmece ve ayni yardımı yapmaktan imtina edenlerden bu yardımlar mahalli rayice göre Belediye Encümenleri ve köy ihtiyar meclislerince kıymetlendirilerek bedeli yukarıdaki fıkra hükümleri dairesinde tahsil olunur.

Belediye Encümenlerinin ve köy ihtiyar meclislerinin bu kanuna göre ittihaz eyliyecekleri kararlar aleyhine kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gün zarfında kaza ve vilayet idare heyetlerine itiraz olunabilir. İdare heyetlerinin kararları kat’idir.

(Son fıkra Mülga: 24/01/1963-163/1 md.)

Madde 8 – (Değişik madde: 23/05/2000 – 4568/3. md.)

Bu Kanun uyarınca yapılacak yardımlar için imkanları yetersiz kalan belediye ve köylere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarından bütçe imkanları dahilinde yardım yapılabilir.

Madde 9 – İhtiyaç azaldıkça belediyelere ve köy ihtiyar heyetleri tarafından bu kanun mucibince yurttaşlara tahmil edilecek mükellefiyetler de ihtiyacı karşılayacak hadlere irca olunur.

Madde 10 – Bu kanunun tatbikatından mütevellit muameleler dolayısile tanzim olunacak bilcümle evrak ve alakalılar tarafından vukubulacak her türlü müracaat ve itirazlar bilcümle resimler, harçlar ve kaydiyelerden muaftır.

Madde 11 – Muhtaç asker ailelerine yapılacak yardıma, belediye ve hususi idareler bir sene evvelki nakti tahsilat yekünunun azami yüzde ikisi nispetinde iştirake mecburdurlar.

Madde 12 – Bu kanun mucibince tahsil ve tahsis olunacak paralar belediye ve köy bütçelerinde açılacak hususi bir fasla varidat ve mukabili asker ailelerine yardım namile açılacak fasla sarfiyat kaydolunur.

Bu paralar asker ailelerine yardımdan başka işlere ve maksatlara sarfolunamaz. Senesi içinde sarfedilemeyen paralar ertesi sene bütçelerinde aynı fasla varidat kaydedilerek aynı hizmete tahsisen sarfolunur.

Madde 13 – Bu kanunun 4 üncü maddesinde belediyelerce Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edileceği gösterilmiş olan paraların tahsili emrinde icabedecek haciz ve hapis kararları Belediye Encümenlerince verilir. Haciz kararları belediyelerce, hapis kararları Cumhuriyet Müddeiumumilerince infaz olunur.

Madde 14 – 1111 sayılı Askerlik Kanununun 71, 72, 73 üncü maddeleri mülgadır.

Madde 15 – Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 16 – Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Geçici Madde 1 – Bu kanunun neşrinden evvel belediye ve köylerce asker ailelerine yardım için yapılan istikraz ve tavizlerden kalan borçlar bu kanunla yazılı membalardan hasıl olacak paralardan ödenir.

Geçici Madde 2 – Lüzum görülen vilayetlerde, valilerin muvafakati ile, şimdiye kadar tatbik edilmekte olan usule tevfikan tahakkuk ettirilen tekaliften bu kanunun icabettirdiği ihrazatın ikmaline kadar azami iki ay müddetle tahsilata devam olunabilir.


Not: Hamit YILDIZ'a çok acil durumlarda hamityildizim@gmail.com mail adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Mail ile iletilen her soruya yanıt verilmeyecek, aciliyet arz edenler yanıtlanacaktır. Acil olmayan sorularınızı Sehitgazi.com sitesi üzerinden iletiniz.

Soruyu Cevapla

Kayıtlı

Üyeyim

Yenimisiniz? Kayıt Olun